Problematische schulden, wat nu?

Geplaatst op: 26 september 2017
Geschreven door: Cindy van der Velde

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. Hoe kan je uit deze situatie komen?

Problematische schulden

Van problematische schulden is sprake wanneer iemand niet meer in staat is de schulden te betalen of wanneer hij of zij heeft opgehouden te betalen. Denk hierbij aan het niet meer kunnen voldoen van de maandelijkse betalingsverplichtingen of het niet meer kunnen nakomen van betalingsregelingen. Daarnaast ontstaan er vaak achterstanden in de betaling van de vaste lasten.

Schuldhulpverlening

Veel mensen schamen zich voor hun schuldenproblematiek en durven geen hulp te vragen. Het vragen van hulp is een belangrijke stap. Voor hulp bij schuldenproblematiek moet je je in eerste instantie melden bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente waar je staat ingeschreven. Na de intake door de schuldhulpverlenende instantie volgen er een aantal fases.

Stabilisatiefase

De eerste fase betreft de stabilisatiefase. In deze fase worden de inkomsten en uitgaven in balans gebracht en wordt er voor gezorgd dat nieuwe schulden worden voorkomen. Een van de middelen die wordt gebruikt om de situatie te stabiliseren is budgetbeheer. Het is van groot belang voor de schuldhulpverlening dat de situatie stabiel is.

Schuldregelingsfase

In deze fase worden de schuldeisers aangeschreven en wordt de schuldenlast geïnventari-seerd. Er wordt een berekening opgesteld om te kijken wat het vrij te laten bedrag van de persoon met problematische schulden is. Het vrij te laten bedrag is voldoende om de vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau. Het bedrag aan inkomsten dat resteert boven het vrij te laten bedrag wordt gedurende drie jaar aangeboden aan de schuldeisers. Schuldeisers moeten aangeven of zij akkoord kunnen gaan met het aangeboden bedrag (percentage van de vordering) tegen finale kwijting en of zij bereid zijn de restantschuld kwijt te schelden.

Minnelijke schuldregeling

Als voornoemde fases zijn doorlopen en alle schuldeisers gaan akkoord, dan komt de minnelijke schuldregeling tot stand en komt de restant schuldenlast te vervallen.

Niet alle schuldeisers gaan akkoord

Indien niet alle schuldeisers akkoord gaan, dan staan er in de wet een aantal mogelijkheden open, zoals bijvoorbeeld een dwangakkoord. Bij een dwangakkoord kunnen schuldeisers die onredelijk zijn in de afwijzing van het gedane voorstel, alsnog worden gedwongen mee te werken.

Wat nu als het minnelijk traject niet lukt?

Wanneer het minnelijk traject niet slaagt, kan een beroep worden gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Om een beroep te kunnen doen op de WSNP moet een verzoekschrift worden opgesteld. Ook hiervoor kunt u bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente terecht. Dit betreft een schuldsanering voor de duur van (in principe) drie jaar, die wordt uitgesproken door de rechter. Er wordt een bewindvoerder aangesteld die controleert of u zich aan de regels houdt. Dit betreft het wettelijke traject. Als iemand zich gedurende drie jaar aan de verplichtingen houdt, dan krijgt men de schone lei en zijn de restantvorderingen niet meer inbaar.

Om een beroep te kunnen doen op de WSNP moet eerst de minnelijke regeling zijn doorlopen.

De bewindvoerder WSNP wordt aangesteld door de rechtbank. Het is niet mogelijk om een bewindvoerder WSNP te benaderen met het verzoek de schuldsanering te doen. Zoals hiervoor omschreven moeten eerst alle stappen van het minnelijk traject zijn doorlopen.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!