A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 242

algemene voorwaarden - Van Rijsbergen Plet
http://www.vrpadvocaten.nl/algemene-voorwaarden
New York:
0:00
| Europort:
0:00
| Shanghai:
0:00

ALGEMENE VOORWAARDEN van VAN RIJSBERGEN PLET ADVOCATEN B.V.

Artikel 1 – Van Rijsbergen Plet Advocaten B.V.

1.1 Van Rijsbergen Plet Advocaten B.V. – hierna: Van Rijsbergen Plet Advocaten - is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin, welke vennootschap is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 24283637.

1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Van Rijsbergen Plet Advocaten, doch mede ten behoeve van haar partners (de bestuurders van praktijkvennootschappen daaronder begrepen), alsmede alle andere personen die voor Van Rijsbergen Plet Advocaten werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Van Rijsbergen Plet Advocaten werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Van Rijsbergen Plet Advocaten zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van Rijsbergen Plet wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

Artikel 2 – De overeenkomst van opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en Van Rijsbergen Plet Advocaten (aanvullende opdrachten en vervolg-opdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. 

2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en Van Rijsbergen Plet Advocaten als zodanig en niet met partners en/of personen die voor Van Rijsbergen Plet Advocaten werkzaam zijn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Na overleg met de opdrachtgever bepaalt Van Rijsbergen Plet Advocaten door welke van haar partners en/of medewerkers de opdracht onder haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van partners of medewerkers staat het Van Rijsbergen Plet Advocaten vrij de opdracht door (een) andere partner(s) of medewerker(s) te laten uitvoeren.

2.4 Van Rijsbergen Plet Advocaten zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen wanneer het dossier wordt gesloten. Het dossier zal gedurende 10 jaar nadien worden bewaard in een toereikende archiefruimte.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Van Rijsbergen Plet Advocaten mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van Rijsbergen Plet Advocaten wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Van Rijsbergen Plet Advocaten in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

3.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 3.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Van Rijsbergen Plet Advocaten voor directe schade in geen geval meer bedragen dan 2x het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks evenwel met een maximum van € 15.000,--.

3.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op een vordering tot schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Van Rijsbergen Plet aansprakelijk is.

3.5 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Van Rijsbergen Plet Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 4 – Inschakeling van derden

4.1 De keuze van door Van Rijsbergen Plet Advocaten in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van Van Rijsbergen Plet Advocaten verwacht mag worden. 

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Van Rijsbergen Plet Advocaten willen beperken, is Van Rijsbergen Plet Advocaten bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 – Wwft

5.1 Van Rijsbergen Plet Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

5.2 Van Rijsbergen Plet Advocaten is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

5.3 Van Rijsbergen Plet Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Rijsbergen Plet Advocaten.

5.4 Van Rijsbergen Plet Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Van Rijsbergen Plet Advocaten de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Rijsbergen Plet Advocaten.

Artikel 6 – Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden

6.1 De opdrachtgever vrijwaart Van Rijsbergen Plet Advocaten, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Van Rijsbergen Plet Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

6.2 De opdrachtgever vrijwaart Van Rijsbergen Plet Advocaten, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Rijsbergen Plet Advocaten.

Artikel 7 – Tarieven en betaling

7.1 Van Rijsbergen Plet  Advocaten heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding.

7.2 Het honorarium ter zake van de door Van Rijsbergen Plet Advocaten verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Van Rijsbergen Plet Advocaten gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht een vaste opslag voor kantoorkosten ad 6% van het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, etc.) Het honorarium en overige kosten zullen in beginsel eenmaal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gedeclareerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.

7.3 Van Rijsbergen Plet Advocaten is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met een declaratie die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.

7.4 Betaling van de declaraties van Van Rijsbergen Plet Advocaten dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoegrootheid van de declaraties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan Van Rijsbergen Plet Advocaten kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.

7.5 Van Rijsbergen Plet Advocaten is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer declaraties ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door Van Rijsbergen Plet Advocaten wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

7.6 Van Rijsbergen Plet Advocaten is gerechtigd om in geval van declaraties welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten van het te incasseren bedrag in rekening te brengen overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit van 1 juli 2012.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Van Rijsbergen Plet Advocaten aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Van Rijsbergen Plet Advocaten heeft een kantoor- klachtenregeling, welke van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Rijsbergen Plet advocaten en de opdrachtgever. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website van Van Rijsbergen Plet Advocaten: www.vrpadvocaten.nl. Indien de klacht na behandeling door de klachtfunctionaris niet is opgelost, dient het geschil aan de rechtbank Rotterdam te worden voorgelegd.

8.2 Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een opdrachtgever met betrekking door Van Rijsbergen Plet Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, zal Van Rijsbergen Plet Advocaten de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter voor geschillenbeslechting

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Van Rijsbergen Plet Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen Van Rijsbergen Plet Advocaten en de opdrachtgever kennis te nemen.

Artikel 10 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen beide sets van algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

10.2 Van Rijsbergen Plet advocaten heeft het recht de gehanteerde algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

10.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Rotterdam en te raadplegen op www.vrpadvocaten.nl.

Klik hier voor PDF Algemene Voorwaarden.

algemene voorwaarden